ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು